13 Nov 2017

Dự án và học tập qua dự án

Các dự án nói chung (doing projects) là sự hướng dẫn của giáo viên, tổng quát và tiếp xúc với việc học, trong khi học tập qua dự án (Project based learning – PBL) là lấy sinh viên làm trung tâm, quá trình học tập của mỗi cá nhân. Hay nói cách khác, dự án nhấn mạnh tới kết quả cuối cùng, học tập qua dự án nhấn mạnh tới quá trình.

Dự án có thể được thực hiện tại nhà, tại lớp học bởi cha mẹ hoăc một nhóm học sinh, không cần sự hướng dẫn của giáo viên. Mặc dù học tập qua dự án cũng có những dự án, tuy nhiên nó tập trung vào quá trình học tập. Các dự án chỉ là một cơ sở để người học thử nghiệm, mô phỏng.

Trong PBL, sinh viên thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập: xác định mục đích, lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, đánh giá,…

Từ bảng của Amy Mayer, bạn có thể thấy được sự biệt rõ rệt của dự án và học tập qua dự án:

Dự án

Học tập qua dự án

Có thể được thực hiện tại nhà mà không có sự hướng dẫn của giáo viên hoặc sự hợp tác của nhóm Đòi hỏi sự hướng dẫn của giáo viên và sự hợp tác nhóm
Có thể được vạch ra một cách chi tiết trên một mảnh giấy của giáo viên Bao gồm rất nhiều nhu cầu cần biết về phía sinh viên và giáo viên
Được sử dụng hàng năm và thường tập trung vào sản phẩm (tạo ra một chiếc điện thoại, áp phích quảng cáo, tranh chiều sâu, vv… Kịp thời, phức tạp và có một đội ngũ được đào tạo chuyên nghiệp đáng kể về thời gian để lên kế hoạch và thực hiên
Công việc của giáo viên chủ yếu xảy ra sau khi dự án hoàn thành Công việc của giáo viên chủ yếu xảy ra trước khi bắt đầu dự án
Các sinh viên không có nhiều cơ hội để lựa chọn tại bất kì điểm nào trong dự án Các sinh viên thực hiện hầu hết các lựa chọn trong suốt dự án theo các nguyên tắc được phê duyệt trước. Giáo viên thường ngạc nhiên và thích thú với sự lựa chọn của sinh viên.
Được dựa trên hướng dẫn và được thực hiện như các dự án đã có trước đó Dựa trên các câu hỏi định hướng bao gồm mọi khía cạnh của việc học sẽ xảy ra và xác định nhu cầu cần biết.
Thường được đánh giá dựa trên sự hiểu biết của giáo viên có thể hoặc không thể chia sẻ rõ ràng với sinh viên Được xếp loại dựa trên một bản tiêu chí xác định rõ ràng được thực hiện hoặc sửa đổi đặc biệt cho dự án
Đóng lại: mỗi dự án đều có cùng mục tiêu Mở ra: Sinh viên lựa chọn để xác định kết quả và con đường nghiên cứu
Không thể áp dụng thực tế để giải quyết vấn đề của dự án Có thể cung cấp các giải pháp từ thực tế áp dụng vào các vấn đề của dự án mặc dù chúng có thể không được thực hiện
Không đặc biệt liên quan đến cuộc sống của sinh viên Có liên quan đến cuộc sống của sinh viên và cuộc sống tương lai
Không giống công việc đã làm trong thực tế của sinh viên Giống hoặc gần giống với công việc trong thực tế của sinh viên
Không bao gồm các kịch bản và thông tin cơ bản Kịch bản hoặc mô phỏng thường dựa trên sự thật hoặc nếu nó là hư cấu thì để giải trí và hợp thời.
Đôi khi dựa trên một công cụ vì lợi ích của công cụ thay vì một câu hỏi xác thực Sử dụng công nghệ, công cụ và thưc hành trong thực tế để làm việc trong môi trường phù hợp. Học sinh lựa chọn công cụ dựa theo mục đích.
Chỉ được trình bày bên trong lớp học Được trình bày cho khán giả bao gồm cả những người ở bên ngoài lớp học
Tất cả đều giống nhau Khác nhau

Thanh Thủy, Minh Anh| Tổng hợp

Tham khảo: https://www.teachthought.com/project-based-learning/difference-between-doing-projects-and-project-based-learning/

Projects Vs Project Based Learning: What is the Difference?

http://edtech.wu.edu.vn/wp-admin/post-new.php

One Comment

Leave a Reply