13 Nov 2017

Thuật ngữ được sử dụng trong Project Based Learning (PBL)

Trong cuốn sách mới và rất được quan tâm của mình về thiết kế và huấn luyện triển khai PBL , TS.Markham đã đề cập khái niệm các thuật ngữ quan trọng được sử dụng nhiều trong PBL. Các thuật ngữ được tóm tắt như sau:

  1. Dự án (Project):

Dự án trong PBL là một vấn đề, một thử thách, hay một nhiệm vụ mà sinh viên thực hiện thông qua nhiều giai đoạn để đạt được các mục tiêu học tập của môn học hoặc của ngành học.

  1. Sự khác nhau giữa làm dự án (doing projects) và học tập qua dự án (project- based learning)

Làm dự án: người làm dự án đơn giản là làm việc, theo sở thích hoặc theo yêu cầu, và không có chủ đích đạt được các giá trị giáo dục.

Học tập qua dự án: Thiết kế có chủ đích theo định hướng kiến tạo các tác vụ để sinh viên thông qua làm dự án sẽ học được các kiến thức, kỹ năng và hình thành được thái độ đã quy định trong mục tiêu học tập của môn học hoặc của ngành học. Thiết kế mang giá trị giáo dục cao, đảm bảo:

– Dạy khái niệm không dạy tiêu chuẩn hóa

– Dạy tư duy phản biện thông qua bối cảnh có tính thử thách

– Bắt đầu bằng câu hỏi

– Tập trung vào đổi mới và sáng tạo

– Tập trung vào dạy và đánh giá sự hợp tác và giao tiếp

– Tập trung vào chất lượng

– Học tập từ sinh viên

– Tập trung vào tính thực tiễn

– Kết hợp với công nghệ

  1. Chuẩn đầu ra (Outcomes): là những kiến thức, kĩ năng thực hành, thái độ mà giáo viên mong đợi người học đạt được sau khi hoàn tất thành công dự án. Có ba mục tiêu chính:

–  Mục tiêu về kiến thức

– Mục tiêu về kỹ năng (kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm)

–  Mục tiêu về thái độ

  1. Câu hỏi định hướng (Driving question):

Câu hỏi định hướng nghĩa là người thiết kế phải suy nghĩ sâu và có chủ đích về lý do của dự án (trả lời câu hỏi tại sao lại có dự án này).

Câu hỏi định hướng là câu hỏi mở, có nhiều phương án trả lời và nhiều cách thức thực hiện, đảm bảo khi người học trả lời được câu hỏi ấy, sẽ lĩnh hội được toàn bộ mục tiêu học tập được thiết kế trong dự án.

Các bước quyết định câu hỏi định hướng:

– Biến vấn đề/thử thách thành câu hỏi hoặc câu phát biểu

Ví dụ:

Câu hỏi cho dự án môn Lịch sử thế giới: Các cuộc cách mạng có luôn luôn làm xã hội phát triển tốt hơn không?

Câu hỏi cho môn khoa học: Chúng ta sử dụng các kiến thức về sinh thái như thế nào để dự đoán sự biến đổi khí

hậu đã có ảnh hưởng như thế nào đến đa dạng sinh học trong hệ sinh thái của địa phương ta đang sống?

– Đóng khung các khái niệm kiến thức và các câu hỏi cần thiết

– Xác định câu hỏi mang tính thực tế và có chiều sâu

– Phân tích câu hỏi cùng với sinh viên: giải thích các tiêu chí, sử dụng bản thảo, xem xét lại câu hỏi

nếu cần thiết, dự đoán các câu trả lời.

  1. Tiến trình dự án (Project process)

Là thời gian biểu để sinh viên thực hiện các tác vụ của dự án và hình thức báo cáo tiến độ dự án.

  1. Bối cảnh (Context)

Là không gian diễn ra vòng đời của sản phẩm dự án. Vấn đề mà dự án giải quyết thuộc chuyên ngành mà sinh viên đang học. Ngữ cảnh của của môn đang học. Ngữ cảnh dùng dự án để học tập: môi trường làm việc, giao tiếp, giả lập…

Thanh Thủy|Sưu tầm

Sưu tầm: Project based learning hanbook

Leave a Reply