13 Nov 2017

Triển khai Project Based Learning cho giảng viên

Xây dựng kế hoạch triển khai / Lesson plan


Có thể dự án chỉ giúp người học lĩnh hội một phần trong số những chuẩn đầu ra quan trọng của môn học. Phần chuẩn đầu ra còn lại, giáo viên phải xác định rõ kế hoạch triển khai giảng dạy bổ sung.
Ngoài ra, giáo viên cũng xác định rõ kế hoạch triển khai dự án, sản phẩm của bước này là thông tin điền trong temlplate project, mục quản lý quá trình.

 

Chia dự án thành các tác vụ, xác định quy trình triển khai
Hỗ trợ người học chia dự án thành các tác vụ để thuận lợi cho việc triển khai và phân công công việc. Ở yêu cầu này, giáo viên và/ hoặc người học ghi các tác vụ lại ở template project team tasks, mục kế hoạch làm việc nhóm, ô các mục cần hoàn thành.

 

Entry events
Có hoạt động giới thiệu để taọ động lực cho người học thực hiện dự án. Nêu rõ hình thức làm entry events trong kế hoạch triển khai.

 

Phân công và chia nhóm


Hỗ trợ người học lập bảng phân công công việc từng ngày cho từng thành viên trong nhóm
Phân công công việc mô tả rõ đầu vào, đầu ra của từng nhiệm vụ.
Sản phẩm: Thông tin được điền đầy đủ ở template teams task, mục kế hoạch làm việc nhóm, các ô ai sẽ làm phần này và khi nào.

Thống nhất cách trao đổi và đảm bảo tính sẵn có (available) của giáo viên
Giáo viên thống nhất cách trao đổi online, hoặc offline, cam kết sẽ phản hồi mọi ý kiến trong khoảng thời gian nhất định theo đúng mô tả ở mục biểu project.

 

Xây dựng cơ chế kiểm soát tiến trình dự án và đánh giá
Giáo viên tham gia các nhóm với tư cách người hướng dẫn. Giáo viên chủ động xem xét lại quá trình thực hiện dự án của các nhóm theo mile stones, gợi ý điều chỉnh nếu thấy cần thiết.
Giáo viên quy định báo cáo phải nộp, cũng như quy định thời gian nộp cho người học. Kết quả bước này được điền vào template Project team tasks, mục các báo cáo/ sản phẩm phải nộp.
Giáo viên cũng thực hiện các bước đánh giá theo kế hoạch đề ra ở biểu project.
Với điểm cá nhân quá trình, giáo viên dùng biểu mẫu dùng biểu mẫu 04.10a của Đại Học FPT để đánh lưu các điểm quá trình.
Với đánh giá nhóm, giáo viên dùng biểu mẫu project evaluation để ghi nhận.
Giáo viên vẫn dùng biểu mẫu 10.04b để tổng hợp điểm cuối cùng cho từng người học.

 

Hệ thống hóa kiến thức


Giáo viên tổ chức một buổi hệ thống hóa lại các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học, để giúp người học hệ thống kiến thức đã học trong quá trình làm dự án. Đồng thời có thể phát hiện ra những hổng kiến thức và có đề xuất bổ sung.
Đề xuất bổ sung nên rõ yêu cầu kiến thức, kỹ năng và tài nguyên cần thiết để người học có thể tự bổ sung. Hoặc lưu ý người học chú ý ở môn tiếp theo.
Giáo viên có thể thuyết trình hoặc yêu cầu các nhóm thuyết trình. Sau buổi học, giáo viên điền đầy đủ vào template outcomes revise. Bảng này cần được công bố rộng rãi đến toàn bộ người học.

 

Tổ chức bảo vệ và đánh giá dự án
Tổ chức một buổi người học bảo vệ dự án. Phạm vi người tham gia mở rộng hơn là những bạn trong lớp và giáo viên. Mục này cần nêu rõ trong kế hoạch giảng dạy.


Giáo viên thực hiện đánh giá dự án theo mẫu project evaluation.

Minh Anh| Sưu tầm

Sưu tầm: Project Based Learning HandBook (Hướng dẫn thiết kế và Triển khai Học tập qua dự án tại FE)

Leave a Reply