13 Nov 2017

Các vấn đề thường gặp và cách xử lý khi triển khai Project Based Learning

Triển khai môn học theo Project Based Learning (PBL) thường khó khăn và gặp nhiều vấn đề. Chúng tôi liệt kê và gợi ý giải quyết một số vấn đề thường gặp như sau:

Dự án quá dài
Gợi ý hướng xử lý:
• Giảm khối lượng công việc bằng cách cắt số lượng, chi tiết hay sự phức tạp của những sản phẩm
• Lọc ra những nhiệm vụ quan trọng của dự án, và chỉ cần yêu cầu thực hiện những việc quan trọng này.

Nếu dự án không kéo dài như mong muốn
Gợi ý hướng xử lý:
• Kết thúc sớm, tập trung vào việc kiểm tra việc lĩnh hội các chuẩn đầu ra của môn học.
• Sử dụng nhiều đánh giá cho người học và các nhóm hoàn thành sớm.
• Gợi ý thêm hướng phát triển, hoặc để người học tự đề xuất hướng phát triển tiếp, lựa chọn và cho nhóm thực hiện tiếp.

Nếu các nguồn lực bên ngoài không có sẵn


Gợi ý hướng xử lý:
• Hướng dẫn người học lựa chọn các giải pháp thay thế
• Chấp nhận cho người học sử dụng giả lập trên môi trường ảo để thay thế.

Nếu các nhóm người học không làm việc cùng với nhau tốt
Gợi ý hướng xử lý:
• Giáo viên tham gia và bổ sung các kỹ năng làm việc nhóm
• Giáo viên có thể đóng vai trò quản trị dự án trực tiếp.
• Phân công công việc rõ ràng, minh bạch, đảm bảo các thành viên hiểu rõ phạm vi trách nhiệm và những việc cần làm.
• Tìm kiếm sự giúp đỡ (tìm đến các tư vấn viên để xin lời khuyên về giải quyết xung đột)
• Cuối cùng: phá nhóm và tái cấu trúc nhóm, chuyển một số thành viên sang nhóm khác hoặc chia thành các nhóm nhỏ.

Câu hỏi định hướng là quá lớn


Gợi ý cách xử lý:
• Ngồi cùng học sinh xem xét lại dự án, tìm hiểu rõ vấn đề ngoài tầm giải quyết, hoặc cần quá nhiều thời gian để thực hiện. Đưa ra điều chỉnh thu gọn. Khi điều chỉnh thu gọn. Phân tích lại khả năng đáp ứng của người học, cũng như phân tích lại sự tương ứng với các chuẩn đầu ra môn học cho dự án điều chỉnh.

Nếu người học không thể tìm thấy thông tin hoặc không thể sắp xếp một khối lượng thông tin lớn.
Gợi ý cách xử lý
• Cùng người học chia nhỏ các công việc thành những actions cụ thể, mỗi action nêu rõ cách làm.
• Chia phần việc thành từng bước.
• Cung cấp cho người học các nguồn tài nguyên, các mẫu tham khảo.

Nếu những sản phẩm của dự án quá khó và có độ phức tạp cao


Gợi ý cách xử lý:
• Họp nhiều hơn và hướng dẫn thật chi tiết, xem xét và hướng dẫn thường xuyên.
• Cho phép sử dụng tài nguyên như blackbox cho một số chức năng phức tạp
• Giảm phạm vi công việc.

Nếu người học không lĩnh hội đủ các chuẩn đầu ra của môn học khi dự án kết thúc
Gợi ý hướng xử lý:
• Có buổi học hệ thống hóa lại các chuẩn đầu ra của môn học, nhìn nhận vấn đề.
• Nếu chỉ có một vài người học trong lớp không học được đầy đủ, cho người học tự học các nội dung đó, sau đó làm bài kiểm tra hoặc yêu cầu người học thuyết trình bổ sung nội dung hổng.
• Dạy trực tiếp nội dung quan trọng, hoặc thêm nội dung đó vào một phần trong dự án trong tương lai.

Minh Anh| Sưu tầm

Sưu tầm: Project Based Learning HandBook (Hướng dẫn thiết kế và Triển khai Học tập qua dự án tại FE)

Leave a Reply