13 Nov 2017

Những yêu cầu học tập Project Based Learning cho sinh viên

Hiểu rõ yêu cầu dự án

Người học có thể phát biểu yêu cầu của dự án bằng ngôn ngữ của mình

Người học phải hiểu rõ phương thức trao đổi với giáo viên, nhận thức rõ quyền lợi được giáo viên theo

dõi và trả lời mọi câu hỏi.

 

Nhận nhiệm vụ, hiểu rõ cách làm

Người học tự mô tả lại công việc của mình theo ngôn ngữ của mình.

Người học tự viết kế hoạch cho mình, báo cáo công việc theo kế hoạch.

Người học ký vào bản cam kết thực hiện theo mẫu, đảm bảo đã hiểu rõ công việc và thực hiện theo deadline.

Nếu công việc phân công ở mức độ tác vụ (task), người học cần chia ra thành danh sách các hành động cụ thể vào theo dõi theo dạng danh sách việc cần làm.

Ở mỗi mốc của dự án, người học điền vào form Personal reflection form nộp lại cho giáo viên.

 

Người học lựa chọn tài nguyên thực hiện, cũng như xem xét các giải pháp có thể thực hiện nhiệm vụ của dự án.

Trong quá trình thực hiện, người học có thể chủ động chọn cách làm, chọn tài nguyên tương ứng.

Người học có thể đề xuất thay đổi yêu cầu công việc nếu thấy cần thiết.

 

Thực hiện dự án và bảo vệ dự án

student shows his science fair project board clipart

Người học là đối tượng thực hiện dự án. Cũng là người tổ chức toàn bộ buổi bảo vệ: nội dung bảo vệ, các

tài liệu cần thiết và hậu cần cho buổi bảo vệ, mời người tham gia…

Thanh Thủy|Sưu tầm

Sưu tầm: Project based learning hanbook

Leave a Reply